Statut


U skladu sa odredbama čl. 11. i 12. Zakona o udruženjima (»Službeni list RS«, br.51/09), na osnivačkoj skupštini održanoj dana 12.03.2014. godine u Boru , usvojen je


STATUT
UDRUŽENjA RODITELjA „BEBIRONČE“


Oblast ostvarivanja ciljeva

Član 1.

Udruženje roditelja „BEBIRONČE“ (u daljem tekstu:Udruženje) je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti ostvarivanja prava roditelja i njihove dece, poboljšanje kvaliteta porodičnog života i edukacije roditelja i dece.


Ciljevi udruženja 

Član 2.

Ciljevi Udruženja su: unapređivanje i poboljšanje kvaliteta porodičnog života, edukacija roditelja o roditeljstvu, pomaganje roditeljima u vaspitanju i odgajanje dece, pomaganje roditeljima u problemima svakodnevnog života, organizovanje aktivnosti u cilju podsticanja zdravijeg i kvalitetnijeg porodičnog života. 

Član 3.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva, Udruženje naročito radi na:
1. promociji Udruženja i omasovljenju članstva
2. preduzimanju aktivnosti za opšte dobro i pravo izbora
3. zalaganju, zaštiti i promovisanju prava trudnica, porodilja i roditelja kroz ostvarivanje prava na korišćenje adekvatnog roditeljskog odsustva i redovnu isplatu roditeljske nadoknade «prema opšte prihvaćenim standardima koji omogućavaju pravo porodice na dostojan život
4. zaštiti prava i pomoći u ostvarivanju prava zaposlenih i nezaposlenih trudnica, porodilja i roditelja
5. iznošenju predloga i ideja i učestvovanju u sprovođenju reorganizacije zdravstvene zaštite u segmentu koji se odnosi na zaštitu trudnica, porodilja i dece
6. zaštiti reproduktivnih prava i reproduktivnog zdravlja 
7. aktivnostima za obezbeđenje različitih vidova podrške i pomoći osobama koje se bore sa neplodnošću
8. angažovanju u pomoći samohranim roditeljima, žrtvama nasilja, roditeljima sa posebnim potrebama i roditeljima dece sa posebnim potrebama 
9. zalaganju za mogućnost izbora materinske pomoći tokom trudnoće, porođaja i porodiljskog odsustva, zalaganju za slobodu izbora mesta i načina porođaja, te sugerisanju i učestvovanju u reorganizaciji porodilišta koja bi uključivala slobodu izbora procedura i asistencija koje su za pojedinca u porođaju i porodilištu prihvatljive 
10. povećanju broja porodilišta sa rooming-om, porodilišta-prijatelja majki i dece i poboljšanju uslova postojećih porodilišta i sprovođenju aktivnosti i akcija u cilju pomenutih 
11. postizanju optimalnih uslova za boravak dece u predškolskim ustanovama, vrtićima i školama
12. promociji i pružanju podrške i zaštiti dojenja
13. edukaciji i saradnji u edukaciji trudnica, porodilja i roditelja
14. organizovanju različitih aktivnosti za decu i roditelje, humanitarnih akcija za pomoć ugroženim osobama koje pripadaju gore pomenutim ciljnim grupama, i pomoći institucijama i organizacijama kojima je to potrebno
15. Organizovanju stručnih putovanja, ekskurzija, izleta, letovanja, zimovanja i slično. 
16. Umrežavanju sa drugim organizacijama i udruženjima u zemlji i inostranstvu radi realizovanja ciljeva Udruženja
17. Pomoći u obezbeđenju zdravstvene zaštite i pružanja zdravstvenih usluga
18. Organizovanju različitih vidova razmene (bebi oprema, odeća…) 
19. Organizovanju različitih vidova edukacije (predavanja, prekvalifikacija, dokvalifikacija …) roditelja i ostalih članova Udruženja 
20. Organizovanju savetovališta za mlade 
21. Uključivanju šire porodice u rad Udruženja radi jačanja veze u porodici i sticanja saznanja o porodičnim vrednostima
Udruženje je centralno mesto gde se trudnice, roditelji, porodilje i ostali članovi Udruženja mogu obratiti za:
• Informacije s područja na kojima Udruženje deluje
• Iznošenje iskustava, predloga, primedbi, i pritužbi
Član 4.
Postizanje ovih ciljeva Udruženje ostvaruje:
1. Zajedničkim nastupom članova pred državnim telima i ustanovama, te lokalnim zajednicama, i saradnjom sa nadležnim ministarstvima Vlade Republike Srbije i njenim stručnim telima
2. Saradnjom sa organizacijama i zavodima za zdravstvenu zaštitu i osiguranje, porodilištima, bolnicama i drugim ustanovama koje brinu o trudnicama, roditeljima, deci i porodicama 
3. Saradnjom sa predškolskim, školskim i drugim ustanovama koje brinu o deci i porodicama
4. Saradnjom sa srodnim udruženjima u Srbiji i inostranstvu
5. Okupljanjem građana koji se bave delatnostima vezanim za ostvarivanje ciljeva Udruženja
6. Organizovanjem savetovanja, grupa podrške, stručnih skupova, tribina, o kvalitetnijem životu roditelja i dece, kao i korišćenje elektronskih medija u iste svrhe
7. Izdavanjem časopisa, brošura, priručnika, knjiga, i drugih publikacija, kao i sajtova i elektronskih izdanja, i različitog promotivnog materijala u skladu sa Zakonom
8. Prodajom proizvoda u svrhu ostvarivanja ciljeva
9. Unapređivanjem istraživanja i razumevanja problema roditelja i dece
10. Organizovanjem prigodnih akcija u skladu sa ciljevima Udruženja
11. Mirnim okupljanjima i formalnim i neformalnim apelima i pritiscima u skladu sa ciljevima Udruženja
12. Ostalim delatnostima u skladu sa Zakonom.
Naziv i sedište

Član 5.

Naziv Udruženja je: UDRUŽENjE RODITELjA „BEBIRONČE“
Naziv Udruženja na stranom jeziku je: Association of Parents „BEBIRONČE“
Skraćeni naziv je: „BEBIRONČE“
Udruženje ima sedište u Boru, ulica 3. Oktobar 95/26, Bor.
Udruženje zastupa: Milovan Matović, ulica 7. juli 9/4, Bor.
Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.
Udruženje ima svojstvo pravnog lica sa pravima, obavezama i odgovornostima koje proizilaze iz Zakona i ovog Statuta. 
Udruženje predstavlja i zastupa predsednik Udruženja (zastupnik Udruženja). U odsustvu predsednika, Udruženje predstavlja i zastupa potpredsednik, koga on ovlasti. 

Uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva

Član 6.

Član Udruženja može biti svako lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut i podnese prijavu za učenjenje Upravnom odboru Udruženja. 
Članstvo u Udruženju može biti: redovno, pomažuće i počasno.
Redovan član Udruženja može biti roditelj, članovi uže i šire porodice ili svako drugo fizičko lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut, a u okviru svoje profesije, odnosno struke se bavi problematikom porodice, članova porodice i dece, sa svih aspekata.
Prijem za redovnog člana Udruženja vrši se podnošenjem pismenog zahteva.
Pomažući član Udruženja može biti pravno ili fizičko lice koje izrazi želju da materijalnim prilozima, poklonima ili zaveštanjem imovine doprinese stvaranju materijalnih preduslova za rad Udruženja.
Počasnog člana Udruženja proglašava Skupština zbog izuzetnog i značajnog doprinosa u postizanju ciljeva i delovanju Udruženja,
Maloletno lice sa navršenih 14 godina života može se učaniti u Udruženje uz prilaganje overene izjave njegovog zakonskog zastupnika o davanju saglasnosti.
Za lice mlađe od 14 godina iz stava 1. ovog člana, prijavu podnosi njegov zakonski zastupnik.
Član 7.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Skupština i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave. 
Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju. Za istupanje maloletnog člana nije potrebna saglosnost zakonskog zastupnika.
Članstvo u Udruženju može prestati zbog neplaćanja članarine duže od godinu dana, duže neaktivnosti člana, nepoštovanje odredaba ovog Statuta ili narušavanja ugleda Udruženja.
Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na obrazloženi predlog Upravnog odbora.
Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluka o prestanku njegovog članstva u Udruženju.


Prava i obaveze i odgovornost članstva

Član 8.

Član Udruženja ima pravo da:
1) ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
2) neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;
3) bira i bude biran u organe Udruženja;
4) bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

Član je dužan da:
1) aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;
2) učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;
3) plaća članarinu;
4) obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.


Unutrašnja organizacija

Član 9.

Organi Udruženja su Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor. Funkciju zastupnika vrši Predsednik Upravnog odbora, a u njegovom odsustvu zamenik Predsednika Upravnog odbora. 

Član 10.

Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi.
Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na inicijativu najmanje jedne trećine članov Skupštine. Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže.
Sednicu skupštine saziva predsednik Upravnog odbora, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja skupštine i predlogu dnevnog reda. Sednicom predsedava lice koje je, javnim glasanjem, izabrano na početku sednice. 
Skupština:
1) donosi plan i program rada;
2) Usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
3) usvaja druge opšte akte Udruženja;
4) bira i razrešava predsednika (zastupnika Udruženja), potpredsednika, sekretara i blagajnika sa mandatom od 2 godine;
5) bira i razrešava članove Upravnog odbora; sa mandatom od dve godine;
6) razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora; 
7) razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
8) proglašava počasne članove Udruženja;
9) odlučuje o žalbama na isključenje iz Udruženja;
10) odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada udruženja;
11) odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemllji i inostranstvu.
12) odlučuje o drugim pitanjima od značaja za rad Udruženja.

Skupština ravnopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova.
Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.
Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotreinska većina glasova prisutnih članova.
Glasanje na sednici Skupštine vrši se javno.

Član 11.

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom. 
Upravni odbor ima 5 (pet) članova, koje bira i opoziva Skupština. 
Mandat članova Upravnog odbora traje 2 (dve) godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.
Upravni odbor iz reda svojih članova bira predsednika i zamenika predsednika.
Upravni odbor ima 5 članova, koje bira i opoziva Skupština. Sastav članova čine: 3 člana iz redova roditelja i 2 člana iz Lokalne zajednice, koji se u okviru svoje profesije, odnosno struke bave problematikom zaštite dece i njihovim zdravstvenim psihološkim, razvojnim, obrazovno-vaspitnim i socijalnim aspektima. 
Upravni odbor iz reda svojih članova bira predsednika, zamenika predsednika i blagajnika Udruženja, dok je sekretar Udruženja član Upravnog odbora po položaju. 
Upravni odbor punovažno odlučuje ako sednici prisustvuje više od polovine članova Upravnog odbora i donosi odluke većinom prisutnih članova.


Član 12.

Predsednik Upravnog odbora zastupa Udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.
Zamenik predsednika je ovlašćen da, u odsustvu predsednika Upravnog odbora, zastupa udruženje i potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta u ime Udruženja.
Udruženje zastupa predsednik Udruženja (zastupnik Udruženja) izabran odnosno imenovan na način utvrđen Statutom. 
Za predsednika Udruženja (zastupnika Udruženja) može biti određeno samo poslovno sposnobno fizičko lice koje ima prebivalište ili boravište na teritoriji Republike Srbije. 
Zastupnik Udruženja je dužan da se pridržava ovlašćenja određenih Statutom i odlukom nadležnog organa Udruženja.
Zastupnik zastupa Udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca. 
Mandat predsednika Udruženja (zastupnika Udruženja) traje 2 godine i može se ponovo birati na istu funkciju.
Član 13.
Upravni odbor:
1) rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;
2) organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;
3) poverava posebne poslove pojedinim članovima;
4) donosi finansijske odluke;
5) odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje pet članova Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;
6) odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika udruženja za taj postupak;
7) odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim statutom, ovlašćeni drugi organi Udruženja.
Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje jedna polovina članova, a odluke donosi večinom glasova svojih članova. 

Član 14.

Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Upravni odbor.
Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština. Mandat članova nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani.
Nadzorni odbor podnosi izveštaj na svakoj sednici Skupštine.
Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Upravni odbor. 
Nadzorni odbor ima prava uvida u dokumentaciju finansijskog, materijalnog i administrativnog poslovanja Udruženja. 
Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština. Sastav Nadzornog odbora čine: 2 člana iz redova roditelja i 1 član iz Lokalne zajednice koji u okviru struke poseduje iskustvo u oblasti finansijskog, materijalnog i administrativnog poslovanja. 
Mandat članova nadzornog odbora traje dve godine i mogu biti ponovo birani.
Nadzorni odbor podnosi izveštaj na svakoj sednici Skupštine.

Ostvarivanje javnosti rada

Član 15.
Rad Udruženja je javan.
Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost ili na drugi primereni način. 
Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti udruženja podnose se članovima na sednici skupštine udruženja.

Član 16.

1. Radi ostvarenja svojih ciljeva, Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim stručnim licima, naučnim, obrazovnim, volonterskim i sličnim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.
2. Udruženje može pristupiti međunarodnim udruženjima, o čemu odluku donosi Upravni odbor.
3. Pristupanje međunarodnim organizacijama registruje se kod nadležnog državnog organa u roku od trideset dana, u skladu sa zakonom.
4. O udruživanju u saveze, druge oblike udruživanja i udruživanju u međunarodne organizacije odlučuje Skupština većinom glasova najmanje polovine prisutnih članova. 

Način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje sredstvima

Član 17.

Udruženje pribavlja sredstva od članarine, dobrovoljnih p riloga, donacija i poklona,
finansijskih subvencija i na drugi zakonom dozvoljeni način. 
Udruženje može pribavljati sredstva od kotizacija za seminare i druge oblike edukacija iz oblasti rada Udruženja, drugih domaćih ili stranih organizacija, prodajom proizvoda nastalih tokom rada radionica i iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.
Način prikupljanja, oblik i iznos članarine utvruđuje Upravni odbor na predlog Skupštine udruženja. 
Regulisanje troškova i plaćanje usluga nastalih po osnovu aktivnosti predviđenih planom i programom Udruženja, članovima, pravnim i drugim fizičkim licima se odobrava na osnovu pismenih odluka Upravnog odbora, u skladu sa zakonom i na osnovu važećih propisa. 
Naredbodavac za izvršavanje poslova iz materijalno- finansijskog poslovanja je predsednik Udruženja, odnosno sekretar Udruženja, a za zakonitu upotrebu sredstava je odgovoran naredbodavac. 

Prestanak rada Udruženja

Član 18.

Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom. 

Postupanje sa imovinom Udruženja u slučaju prestanka rada

Član 19.

U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja preneće se na domaće pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva, odnosno Skupština će odlukom o prestanku odrediti kome se imovina prenosi u skladu sa Zakonom.

Izgled i sadržina pečata

Član 20.

Udruženje ima pečat okruglog oblika na kojem je u gornjoj polovini ispisano: Udruženje roditelja „BEBIRONČE“ Bor 

Član 21.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

Član 22.

Ovaj Statut stupa na snagu dana od dana njegovog usvajanja na osnivačkoj skupštini Udruženja.

Napiši komentar

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *